Dofinansowania na wymianę kotła

Możliwe dofinansowania

Aktualnie w naszym regionie możliwe są następujące programy pozwalające uzyskać dofinansowanie na inwestycje przyczyniające się do ograniczenia emisji szkodliwych substancji i poprawy jakości powietrza (np. wymiana kotła, termomodernicacja).

  • Czyste Powietrze (m.in. wymiana kotła, termomodernizacja, fotowoltaika)

  • Mój Prąd (instalacje fotowoltaiczne)

  • Dotacja na wymianę starego kotła z Urzędu Miasta Sieradza

Poniżej podajemy podstawowe informacje o tych programach oraz wskazówki, gdzie można uzyskać więcej infromacji albo gdzie można się zgłosić w sprawie danego programu.

Program Czyste Powietrze

Informacje o programie można znaleźć na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/

Mieszkańcy Sieradza mogą złożyć wniosek o dofinansowanie w Punkcie Informacyjnym Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” mieszczącym się w Urzędzie Miasta Sieradz – II piętro pokój 49, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz, tel. (43) 826 61 49, e-mail: czystepowietrze@sieradz.eu.

Wsparciem mogą zostać objęte następujące przedsięwzięcia:

1) Demontaż starych źródeł ciepła na paliwa stałe oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła

a) Kotły gazowe

b) Kotły olejowe

c) Węzły cieplne

d) Ogrzewanie elektryczne

e) Pompy ciepła

f) Kotły na paliwo stałe (węgiel, pellet) spełniające wymagania programu

2) Demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu jako element uzupełniający wymianę źródła ciepła

3) Docieplenie przegród budowlanych (zewnętrznych, wewnętrznych, stropów, fundamentów)

4) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (w pomieszczeniach ogrzewanych), bram garażowych, o odpowiednich wymaganiach przenikalności cieplnej

5) Instalacja odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej)

6) Montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

7) Dokumentacja dotycząca powyższego zakresu (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy)


Beneficjentów programu podzielono na dwie grupy.

Pierwsza grupa to osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł,

W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.

W grupie tej kwota maksymalnej dotacji wynosi:

– 20 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej

– 25 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną.

Druga grupa to osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:

1) są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą ;

2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

a) 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

b) 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

W grupie tej kwota maksymalnej dotacji wynosi:

– 32 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej

– 37 000 Kwota maksymalnej dotacji:zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną.

Program Mój Prąd

Informacje o programie i terminach prowadzonych naborów można znaleźć na stronie:

https://mojprad.gov.pl/

Program priorytetowy Mój Prąd stanowi instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Z programu mogą skorzystać osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową (z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej – OSD, zakładem energetycznym) regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Montując instalację fotowoltaiczną i biorąc udział w programie Mój Prąd zyskujesz:

a) Zwrot do zł 50% kosztów inwestycji, maksymalnie 5000 złmna instalację.

b) Dotacja jest zwolniona z podatku PIT.

c) Koszty inwestycji, które nie zostały pokryte wsparciem możesz odliczyć od podatku (ulga termomodernizacyjna).

d) Instalacja paneli fotowoltaicznych zwraca się średnio po 6-8 latach od zainstalowania.

Dotacja na wymianę starego kotła z Urzędu Miasta Sieradza

Miasto Sieradz w budżecie na 2021 rok, zaplanowało przeznaczenie kwoty 500 tys. zł na dofinansowanie wymiany starych pieców na nowe, ekologiczne źródła ciepła.

Szczegółowych informacji na temat zasad i terminów przyznawania dotacji należy szukać na stronie Urzędu Miasta Sieradza:

https://sieradz.eu/